Karin van der Linde - Logo

Karin van der Linde

Praktijk voor Bewust Zijn

Privacystatement

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig verwerkt worden en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (www.karinvanderlinde.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Karin van der Linde Praktijk voor Bewust Zijn, gevestigd aan Witte de Withstraat 30, 6712 HC Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

  • www.karinvanderlinde.nl
  • Witte de Withstraat 30, 6712 HC Ede
  • Telefoonnummer: 0646784758
  • KvK-nummer: 53968344
  • Email: info@karinvanderlinde.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Karin van der Linde Praktijk voor Bewust Zijn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Doel van de verwerking

Persoonlijke contactgegevens, deze worden enkel gebruikt om in contact te komen en te blijven over een onderlinge samenwerking in het kader van de diensten die door mij, Karin van der Linde, geleverd worden. Deze contactgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Ik ontvang of vraag alleen contactgegevens bij een intentie of toezegging tot samenwerken. Wordt er na een oriëntatie alsnog van een samenwerking afgezien, dan verdwijnen deze gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens

Wanneer de afspraak tot samenwerken eenmaal bevestigd en in gang gezet is, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Het gaat dan om gegevens die relevant zijn in onze samenwerking. Deze gegevens worden uiteraard niet met anderen gedeeld. Mocht het om enige reden van belang zijn dit wel te doen, gebeurt dit uitsluitend met en na toestemming.

Beveiliging

Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat gegevens veilig zijn bij mij. De website www.karinvanderlinde.nl is één van de manieren om Praktijk voor Bewust Zijn zichtbaar te laten zijn. Deze website is ondergebracht bij een betrouwbare hostingprovider waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@karinvanderlinde.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Karin van der Linde Praktijk voor Bewust Zijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Eventuele nieuwsbrieven, acties, workshops

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Karin van der Linde Praktijk voor Bewust Zijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • E-mailadres: jouw e-mailadres en voor- en achternaam worden digitaal opgeslagen. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd.
  • Personalia (afname dienst): bij het maken van een onderlinge overeenkomst zijn diverse personalia noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren. Deze gegevens worden bij beëindiging behouden binnen de wettelijk verplichte bewaartijd.
  • Analytics: de gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics en Facebook Analytics.


Delen van persoonsgegevens met derden

Karin van der Linde Praktijk voor Bewust Zijn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Karin van der Linde Praktijk voor Bewust Zijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Karin van der Linde Praktijk voor Bewust Zijn maakt gebruik van Analytics Cookies t.b.v. Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Karin van der Linde Praktijk voor Bewust Zijn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@karinvanderlinde.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Karin van der Linde, Praktijk voor Bewust Zijn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Karin van der Linde Praktijk voor Bewust Zijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@karinvanderlinde.nl.